اگر باز شدن درب خودرو منجر به تصادف شود، مقصر کیست؟